Петчленен състав на ВАС реши – Радио К2 остава в ефир, окончателно!

Съдебната битка за лиценза приключи, остава битката срещу Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Радио К2 спечели окончателно правото си да остане в столичния ефир. Произнесе се петчленен състав на Върховния административен съд. Ако решението бе в полза на „Гео адвайзърс“, обвинението спрямо председаля на КРС Веселин Божков щеше да отпадне. „Гео адвайзърс“ излъчваше програма „Радио Мелъди“ на 93,9 FM, докато Радио К2 „насилствено“ не започна да излъчва паралелна програма на същата честота, а „Мелъди“ бе спряно.

Обвинението на Божков е повдигнато след разследване по сигнал, че не е изпълнил навреме решение на Върховния административен съд (ВАС) да даде ефирна честота на Радио К2.

Сега оставането в ефир на публицистичната медия, която, говори се, го е закършила финансово, е осигурено, но налице остава и съдебната битка между Беновска и Божков.

Преди две седмици, в откровен разговор с Волен Сидеров, Беновска заяви следното, викайки: „300 000 евро ми поискаха и за един час някой от ДАНС издаде на Божков това и той взе да ми чете наказателния кодекс по телефона, извинявайте много”.

Ако досега не сте вярвали в твърденията на Беновска, представени леко театрално и напудрено в най-различни национални медии, надали бихте се усъмнили в откровеността й, след като чуете записа от разговора със Сидеров: https://vbox7.com/play:289873c7.

Седмица след този разговор, на 4-ти декември, Радио К2 отпразнува своя втори рожден ден. Тогава в ефир бе и Бойко Борисов, като интервюто на Беновска напълни с новини съботно-неделните интернет и печатни издания. Можете да чуете запис тук: ftp://87.120.222.22/12.2010/Iliana%2004.12.10/Boiko%20Borisov%2004.12.10.mp3. Изненадващо, министър председателят сподели, че „за мене, нещата са много лични“, визирайки спора между Божков и Беновска.

След решението от 9 декември, Илиана Беновска покани Slusham.com да помислим добре и да я питаме най-накрая, каквото искаме да я питаме за радиото. Основният ни въпрос е – „Как се финансира ефирно радио в продължение на две години, след като излъчва само една платена реклама?“.

Ако смятате, че има по -„щекотливи“ въпроси, които можем да зададем на Беновска, напишете ги под новината.

И така, след две седмици на откровения и новини, които Беновска създаде в разговори с Бойко Борисов и Волен Сидеров, на 9 декември, петък, стигаме до следното

РЕШЕНИЕ

15073
София, 12/09/2010

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
МИЛКА ПАНЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ТОДОР ТОДОРОВ
при секретар Милка Ангелова и с участието
на прокурора Цветко Главеев изслуша докладваното
от съдията АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
по адм. дело № 12264/2010.
Производство по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на търговското дружество „Гео адвайзърс“ ЕООД, гр. София, подадена от неговия процесуален представител по пълномощно адвокат Милена Цветанова Иванова от същия град, срещу решение № 9686 от 12.07.2010 г. по адм. дело № 5541/2007 г. на Върховния административен съд, седмо отделение.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК срещу съдебно решение, което подлежи на касационно обжалване и е допустима. Разгледана по същество e неоснователна.
І. От данните по делото е видно, че:
1. „Радио Вива“ е наименование, част от фирмата на търговско дружество „Радио Вива“ ООД (фирм. дело № 16618 от 1992 г. на СГС). Съдружници в това дружество са били физическото лице Борис Петров Павловски и юридическото лице – търговско дружество „Ганимед“ ООД, гр. София (фирм. дело № 14959 от 1990 г. на СГС). Според дружествения договор (чл. 34) „Радио Вива“ ООД се представлява от неговия управител Борис Петров Павловски, а съдружникът „Ганимед“ ООД се представлява в Общото събрание на „Радио Вива“ ООД от Милен Йорданов Димитров (чл. 35 от дружествения договор и протокол от 22.11.1998 г.).
2. Към датата 29.03.2006 г. съдружници в „Ганимед“ ООД са били Милен Йорданов Димитров и Валентин Йорданов Димитров.
3. На 12.11.2006 г. е съставен протокол за проведено на тази дата заседание на общото събрание на „Радио Вива“ ООД, който протокол удостоверява следните относими към предмета на настоящето дело решения:
а) дружеството да прехвърли притежаваните от него програмна лицензия № 441-00162 от 29.06.2000 г. и далекосъобщителна лицензия № 101-00036 от 31.10.2005 г.;
б) упълномощен е управителят Борис Петров Павловски да извърши необходимите за това прехвърляне действия, а съдружникът „Ганимед“ ООД е поел задължанието да упълномощи управителя със съответните права;
4. На 07.12.2006 г. е съставен протокол за проведено на тази дата заседание на общото събрание на „Радио Вива“ ООД, на което е било взето решение дружеството да прехвърли притежаваните от него програмна лицензия № 441-00162 от 29.06.2000 г. и далекосъобщителна лицензия № 101-00036 от 31.10.2005 г. на търговското дружество „Гео адвайзърс“ ЕООД, гр. София (фирм. дело № 979 от 2005 г. на СГС).
5. На 13.12.2006 г. в Съвета за електронни медии е постъпило заявление вх. № 027-1271 от същата дата с искане да бъде прехвърлена от „Радио Вива“ ООД на „Гео адвайзърс“ ЕООД лицензия № 441-00162 от 29.06.2000 г. за създаване на радиопрограма с наименование „Радио Хот ФМ“ с начин на разпространение по наземен път за гр. София. В заявлението се сочи, че е подписано от Борис Петров Павловски, управител на „Радио Вива“ ООД и от Георги Людмилов Тренчев, управител на „Гео адвайзърс“ ЕООД.
6. С писмо от 27.12.2006 г. Комисията за регулиране на съобщенията е изпратила на Съвета за електронни медии заявление вх. № 12-01-5541 от 12.12.2006 г. и документи към него, с което е направено искане индивидуална далекосъобщителна лицензия № 101-00036 от 31.10.2005 г. да бъде прехвърлена от „Радио Вива“ ООД на „Гео Адвайзърс“ ЕООД. С това писмо Комисията за регулиране на съобщенията е поискала Съветът за електронни медии да даде съгласие за прехвърляне на лицензията. Писмото е регистрирано с вх. № 027-1280 от 29.12.2006 г. в регистъра за входяща кореспонденция на Съвета за електронни медии.
7. На 04.01.2007 г. Съветът за електронни медии е приел решения № 3 и № 4, с първото от които е дал съгласие далекосъобщителната лицензия да бъде прехвърлена от „Радио Вива“ ООД на „Гео адвайзърс“ ЕООД (решение № 3 от 04.01.2007 г.), а с второто е прехвърлил програмната лицензия (индивидуална лицензия за радиодейност) № 441-00162 от 29.06.2000 г. от „Радио Вива“ ООД на „Гео адвайзърс“ ЕООД.
8. На листове с номера 54, 55 и 56 от приложеното по настоящето дело адм. дело № 5541/2007 г. на Върховния административен съд, седмо отделение, се намира заверен препис на решение от 21.05.2007 г. по ф.дело № 100/2007 г. на Софийски градски съд, ф.о., 5 с-в, в мотивите на което са посочени и следните съществени данни:
а) с договор за прехвърляне на дялове от 18.12.2006 г. целият капитал на „Ганимед“ ООД е прехвърлен на търговското дружество „ИИ-ТВ“, което става едноличен собственик на този капитал, а на 19.12.2006 г. е приет учредителен договор на вече едноличното дружество с ограничена отговорност „Ганимед“, т.е. осъществено е преобразуване на търговското дружество „Ганимед“ ООД в търговско дружество „Ганимед“ ЕООД; избран е и нов управител – Цветозар Исаев Младенов; тези обстоятелства са били заявени и отразени в търговския регистър, вкл. и по фирм. дело № 16618 от 1992 г. на „Радио Вива“ ООД;
б) в протокол от 18.01.2007 г. (препис от него се намира на л. 62-65 вкл. по адм. д. № 5541/2007 г. на ВАС-VІІ отд.) за проведено заседание на общото събрание на съдружниците на „Радио Вива“ ООД – „Ганимед“ ЕООД и Борис Петров Павловски – са удостоверени решения за приемане на нов дружествен договор и за избор и овластяване на втори управител на това търговско дружество – Даниел Кирилов Божилов;
в) въпреки тези промени на 30.01.2007 г. първият управител Борис Петров Павловски със заявление е поискал да бъдат вписани промени в „Радио Вива“ ООД, които се състоят в прехвърляне на дяловете, притежавани от съдружника „Ганимед“ ООД (което дружество към тази дата – 31.01.2007 г. – вече е преобразувано в „Ганимед“ ЕООД и следователно е несъществуващ правен субект), на него (на Борис Петров Павловски) и в освобождаване на втория управител Даниел Кирилов Божилов; към това заявление е било представено нотариално заверено пълномощно с дата 14.11.2006 г. от управителя на „Ганимед“ ООД Милен Йорданов Димитров, с което той упълномощава Борис Петров Павловски да извърши продажба на дяловете, притежавани от „Ганимед“ ООД в „Радио Вива“ ООД, „на когото намери за добре, включително и на себе си“; към заявлението е бил приложен и договор от 26.01.2007 г., с който Борис Петров Павловски, като пълномощник на „Ганимед“ ООД, прехвърля на себе си дяловете в „Радио Вива“ ООД на това несъществуващо вече към датата на договора търговско дружество.
9. С посоченото в предходната т. 8 решение от 21.05.2007 г. по ф.дело № 100/2007 г. Софийският градски съд, ф.о., 5 с-в, на основание чл. 431, ал. 2 ГПК (от 1952 г.) е признал за установено по отношение на „Радио Вива“, представлявано от управителя Борис Петров Павловски, несъществуването на вписаните с решение № 6 от 07.02.2007 г. промени на вписани вече обстоятелства по партидата на дружеството, поради нищожност на пораждащия тези промени факт – решение на общото събрание от 14.11.2006 г. С решение от 05.10.2007 г. по в.гр.д. № 1435/2007 г. Софийският апелативен съд (шести състав на търг. колегия) е отменил решението на Софийски градски съд и е отхвърлил исковете на „Ганимед“ ЕООД, но с решение № 434 от 10.05.2008 г. по гр. дело № 52/2008 г. Върховният касационен съд (тричленен състав на второ отделение, търговска колегия) е отменил изцяло решението на Софийския апелативен съд и е признал за установено по отношение на „Радио Вива“, представлявано от управителя Борис Петров Павловски, несъществуването на същите обстоятелства, които са били признати за несъществуващи и от Софийския градски съд.
10. С друго решение от 18.06.2008 г. по ф.дело № 302/2007 г. Софийски градски съд, ф.о., 7-ми състав, е приел за установено по отношение на „Радио Вива“ ООД, че е незаконосъобразно решението на общото събрание, отразено в протокол от 07.12.2006 г. (виж по-горе т. 4), за прехвърляне от „Радио Вива“ ООД на „Гео адвайзърс“ ЕООД на индивидуалните лицензии за радиодейност № 441-00162 от 29.06.2000 г. и за наземно разпръскване на радиосигнали в гр. София № 101-00036 от 31.10.2005 г. На решението е поставена заверка (удостоверяване), че е влязло в сила на 23.07.2008 г.
ІІ. С обща жалба от 18.01.2007 г. търговското дружество „Ганимед“ (вече преобразувано в ЕООД) е оспорило законосъобразността на решения № 3 и № 4 от 04.01.2007 г. (виж по-горе т. 7) пред Върховния административен съд. По тази обща жалба е било образувано адм. дело № 1576/2007 г. на седмо отделение, но с определение от 22.05.2007 г. производството по общата жалба е разделено, като съдебното производство по образуваното по общата жалба адм. д. № 1576 от 2007 г. е продължило с предмет законосъобразността на решение № 3 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии, а по отделеното оспорване на решение № 4 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии е било образувано адм. дело № 5541/2007 г., също на Върховния административен съд, седмо отделение.
ІІІ. След спиране на съдебното производство и неколкократни отлагания на делото (адм. дело № 5541 от 2007 г.), на 16.09.2008 г. е приета за съвместно разглеждане в същото производство подадена от „Радио Вива“ ООД жалба срещу решение № 4 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии (виж протокола от съдебното заседание, проведено на тази дата – л. 188 от адм. д. № 5541 от 2007 г.). С определение № 12834 от 30.10.2009 г. тричленен състав на Върховния административен съд, седмо отделение (ВАС-VІІ отд.) е оставил без разглеждане и жалбата на „Ганимед“ ЕООД, и жалбата на „Радио Вива“ ООД, подадени срещу решение № 4 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии, и е прекратил производството по адм. дело № 5541/2007 г. За да постанови този резултат тричленният състав е приел, че двете търговски дружества – жалбоподатели нямат пряк и личен интерес от търсената съдебна защита. Сезиран с частни жалби от „Ганимед“ ЕООД и „Радио Вива“ ООД, петчленен състав на Върховния административен съд, втора колегия, е приел, че и двете търговски дружества имат правен интерес от оспорването на решение № 4 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии, поради което с определение № 2370 от 22.02.2010 г. по адм. дело № 872/2010 г. е отменил определението на тричленния състав и е върнал делото на същото отделение и състав за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
ІV. Тричленният състав на ВАС-VІІ отд. е финализирал съдебното производство по адм. дело № 5541/2007 г. с решение № 9686 от 12.07.2010 г., с което е отменил решение № 4 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии за прехвърлянето на индивидуалната лицензия за радиодейност № 441-00162 от 29.06.2000 г. от нейния притежател „Радио Вива“ ООД на търговското дружество „Гео адвайзърс“ ЕООД. За да постанови този резултат тричленният състав е приел за доказана с влязъл в сила съдебен акт липсата на формирана обща воля на съдружниците в „Радио Вива“ ООД за прехвърляне на лицензията. Липсата на обща воля не била известна на Съвета за електронни медии, но според тричленния състав по силата на чл. 142, ал. 2 АПК при своята преценка за законосъобразност на оспореното решение съдът бил длъжен да вземе предвид и всички нови обстоятелства, които имат съществено значение за тази преценка.
V. Както се каза и по-горе, настоящето касационно производство е образувано по касационната жалба на „Гео адвайзърс“ ЕООД, подадена от неговия процесуален представител по пълномощно (л. 267 от адм. дело № 5541 от 2007 г. на ВАС-VІІ отд.) адвокат Милена Цветанова Иванова, срещу решение № 9686 от 12.07.2010 г. по адм. дело № 5541/2007 г. на ВАС-VІІ отд. С касационната жалба са инвокирани доводи за неправилност на оспореното с нея съдебно решение поради нарушение на материалния закон и необоснованост, основани на следните аргументи:
1. Тричленният състав на ВАС-VІІ отд. бил основал извода си за незаконосъобразност на решение № 4 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии единствено на решението на Софийския градски съд по ф. дело № 302/2007 г. (виж по-горе т.І.10.) и въз основа на него е приел, че при прехвърлянето на индивидуалната лицензия не е съществувало валидно волеизявление на „Ганимед“ ЕООД. Посоченото решение на Софийски градски съд обаче било ирелевантно за разрешаването на правния спор по адм. дело № 5541/2007 г. на ВАС-VІІ отд. защото:
а) прехвърлянето на лицензията било извършено по силата на договор, сключен от управителя на „Радио Вива“ ООД – Борис Павловски – на 08.12.2006 г. (заверено от касационния жалбоподател копие на този договор може да се види на л. 181 – 183 от адм. д. № 5541 от 2007 г. на ВА-VІІ отд.), а според касационния жалбоподател от съдържанието на дружествения договор от 20.10.1998 г. на „Радио Вива“ ООД се виждало, че решението за сключване на такъв договор не е включено изрично в компетенциите на общото събрание, следователно
б) управителят Борис Павловски е действал в рамките на своите правомощия при подписването на договора от 08.12.2006 г. за продажба на индивидуалната лицензия, още повече, че според чл. 142, ал. 2, изр. последно от Търговския закон ограниченията в правомощията на управителя, ако не се съдържат в дружествения договор, нямат действие по отношение на трети лица;
в) решението на Софийски градски съд по ф. дело № 302/2007 г. според касационния жалбоподател не е решение по чл. 220, ал. 2 ГПК (отм.), респ. по чл. 298, ал. 3 от сега действащия ГПК, поради което влиза в сила само между страните по делото и не е задължително за трети лица, в т.ч. и за „Гео адвайзърс“ ЕООД;
г) нещо повече – то не е решение по чл. 74 ГПК (вероятно касационният жалбоподател е имал предвид чл. 74 ТЗ) и не отменя решението на Общото събрание на „Радио Вива“ ООД за прехвърляне на лицензията;
д) решението на Софийския градски съд по ф. дело № 302/2007 г. не било относимо към правния спор по настоящето дело, защото визираният в него протокол от 07.12.2006 г. не е предпоставка за сключването на договора от 08.12.2006 г.;
е) по делото е представен и е приет, но не бил обсъждан от тричленния състав протокол от общото събрание на „Радио Вива“ ООД от 12.11.2006 г., в който е отразено решение за продажба на лицензията, подписано от двамата съдружници в „Радио Вива“ – Борис Петров Павловски (съдружник физическо лице) и Милен Димитров, управител на непреобразуваното към тази дата „Ганимед“ ООД.
2. Според касационния жалбоподател тричленният състав е тълкувал превратно правилата по чл. 142 АПК и особено това по ал. 2. Нови факти от значение за делото по смисъла на чл. 142, ал. 2 АПК са факти от действителността, които имат спрямо спорното правоотношение значение на юридически или доказателствени факти и следва да са от значение за решаване на делото по същество, т.е. последващи издаването на административен акт факти се вземат предвид само ако променят съществуващото към този момент правно положение и които имат обратно действие. Решението на Софийски градски съд по ф.д. № 302/2007 г. не съставлява ново обстоятелство по чл. 142, ал. 2 АПК, защото не би могло да промени правното положение, съществуващо към датата на оспореното решение № 4 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии.
VІ. Настоящият петчленен състав на Върховния административен съд, втора колегия, счита, че при установените от първата съдебна инстанция факти, за съществуването на които между страните няма спор, касационната жалба е неоснователна.
Очевидно в края на 2006 г. две търговски дружества – „Гео адвайзърс“ ЕООД и „ИИ-ТВ“ (за чийто вид по делото няма данни) – са предприели действия за придобиването на притежаваните от „Радио Вива“ ООД програмна и далекосъобщителна лицензии за осъществяване на радиодейност на територията на гр. София. Първото от тях („Гео адвайзърс“ ЕООД) се е насочило към придобиването на лицензиите чрез тяхното прехвърляне по реда на чл. 106 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), а второто – чрез придобиване на търговското дружество „Ганимед“, което е съдружник в дружеството, собственик на лицензиите („Радио Вива“ ООД). При тази търговска надпревара действията по прехвърлянето на лицензиите от „Радио Вива“ ООД на „Гео адвайзърс“ ЕООД са били предприети пред Съвета за електронни медии преди конкурентното търговско дружество „ИИ-ТВ“ да придобие собствеността върху „Ганимед“ ООД (с постъпилите в този регулаторен орган на 12 и 13.12.2006 г. заявления за прехвърляне на лицензиите), но процесното решение № 4 от 04.01.2007 г. не е влязло във формална сила и не е породило свързаните с него правни последици (прехвърляне на програмната лицензия) поради суспензивния ефект на подадената срещу него жалба от новия правен субект „Ганимед“ ЕООД. Договорът от 08.12.2006 г. сам по себе си няма транслативен ефект – според чл. 106, ал. 2 ЗРТ прехвърляне на лицензия се допуска от Съвета за електронни медии при спазване на изискванията към лицата за първоначално лицензиране. Поради това този договор има значение само в отношенията на сключилите го страни. От друга страна, решението на Софийския градски съд от 18.06.2008 г. по ф. дело № 302/2007 г. установява със сила на пресъдено нещо незаконосъобразност на решението на общото събрание, отразено в протокола от 07.12.2006 г., за прехвърляне от „Радио Вива“ ООД на „Гео адвайзърс“ ЕООД на индивидуалните лицензии за радиодейност № 441-00162 от 29.06.2000 г. и за наземно разпръскване на радиосигнали в гр. София № 101-00036 от 31.10.2005 г. По силата на чл. 298, ал. 1 и 2 ГПК следва да бъде зачетено неговото установително действие по отношение на страните по него, а съчетано с решение № 434 от 10.05.2008 г. по гр.д. № 52/2008 г. на Върховния касационен съд (тричленен състав на второ отделение, търговска колегия) и намиращия се на л. 62 – 65 от адм. д. № 5541/2007 г. протокол от общо събрание на „Радио Вива“ ООД, продено на 18.01.2007 г., решението на Софийския градски съд от 18.06.2008 г. по ф. дело № 302/2007 г. обуславя направеният съществен извод от тричленния състав на ВАС-VІІ отд. за липса на съгласие от „Ганимед“ ООД (преобразувано след това в „Ганимед“ ЕООД) за прехвърляне на лицензията, притежавана от „Радио Вива“ ООД. Тази липса на съгласие е нов факт по смисъла на чл. 142, ал. 2 АПК, установен след издаването на оспореното от „Ганимед“ ЕООД решение № 4 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии и правилно е била ценена от тричленния състав на ВАС-VІІ отд. при постановяването на оспореното от „Гео адвайзърс“ ЕООД съдебно решение.
По изложените съображения настоящият петчленен състав на Върховния административен съд, втора колегия, счита, че касационната жалба е неоснователна, а оспореното с нея съдебно решение е правилно и следва да бъде оставено в сила.
Страните в касационното производство не са направили искания за присъждане на съдебни разноски, поради което такива не се присъждат с настоящето решение.
Водим от изложените мотиви Върховният административен съд, петчленен състав,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9686 от 12.07.2010 г. по адм. дело № 5541/2007 г. на Върховния административен съд, седмо отделение.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Светла Петкова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Александър Еленков
/п/ Милка Панчева
/п/ Румяна Папазова
/п/ Тодор Тодоров

Коментари (0)

Публикувано в на 9 декември 2010 г.