Конкурс за нови предавания по БНТ

БНТ обявява конкурс за нови предавания

Българската национална телевизия обявява конкурс за подбор на проекти, създадени от независими български продуценти.

Обществената телевизия ще предостави възможност на най-добрите и атрактивни идеи да получат своята телевизионна реализация. До края на март независими продуценти могат да представят своите предложения за ток-шоу на здравна и на семейна тематика, за развлекателно спортно предаване и за лайфстайл проект, който да запознава зрителите с новостите от архитектурата, дизайна и модата. Една от позициите в конкурса на БНТ е за специализирано предаване за съвременно световно и българско кино. За участие в подбора ще се приемат оригинални авторски идеи за предавания, насочени към широка аудитория.

Мисията на обществената телевизия е да излъчва програми, които отговарят на широкия спектър от потребности в обществото, като гарантира свободата и многообразието на мнения и позиции. Най-малко 12% от програмното време на БНТ трябва да бъде предвидено за европейски произведения, създадени от независими продуценти. Обявеният от ръководството на обществената телевизия конкурс е възможност продуцентски компании да участват със свои утвърдени формати и иновативни творчески концепции и уникален шанс за млади и амбициозни творци да получат авторитетна подкрепа на своите проекти.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в конкурса изтича в 17:00 часа на 30 март 2018 г.

Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на БНТ www.bnt.bg (раздел За БНТ / Конкурси):

1.1. Позиция – седмично ток-шоу за физическото, психологическото и духовното здраве и развитие на човешката личност:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева телевизионна аудитория – обща;

модул – 27 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – в сутрешната съботно-неделна програма на БНТ 1.

1.2. Позиция – седмично предаване – семейно ток-шоу:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – седмично, в съботно-неделната програма на БНТ 1.

1.3. Позиция – спортно информационно-развлекателно предаване:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – седмично, ден на излъчване – делничен ден, часови пояс – 23.30 – 00.30 ч.

1.4. Позиция – свободна позиция за оригинален проект:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – съгласно жанра и тематиката на класирания оригинален проект.

1.5. Позиция – предаване за съвременно и българско кино:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“, първо излъчване – ежеседмично, ден на излъчване – четвъртък, часови пояс – 22.00 – 23.00 ч.

1.6. Позиция – предаване за архитектура, дизайн и мода:

жанрови характеристики – да бъде оригинална българска развлекателна телевизионна продукция, целева аудитория – обща;

модул – 54 минути ефирно време;

програмна позиция „БНТ 1“ или „БНТ 2“, първо излъчване – ежеседмично, ден на излъчване – събота, часови пояс – 19.00 – 20.00 ч.

2.Изисквания към кандидатите:

2.1 В конкурса може да участва всяко българско физическо или юридическо лице, надлежно регистрирано по Търговския закон, което организира създаването на предавания, предназначени за излъчвания по телевизията и което отговаря на изискванията на §1, т.24 от Допълнителните разпоредби на ЗРТ

2.2 Не се допуска за участие в конкурса лице, което има непогасени финансови задължения към БНТ, независимо от правоотношенията, при които е възникнало задължението, както и лице, с което БНТ бе ангажирана във висящ съдебен спор, независимо от неговия произход и основания.

2.3 Не се допускат до участие в конкурса продуценти, които са „свързани лица“ по смисъла на българското законодателство със служители на БНТ и членове на Управителния съвет.

3. Проектите за участие в конкурса трябва да са придружени със следните документи:

3.1 Сведение за участника – свободен текст;

3.2 Декларация за липса на обстоятелствата по т.2 – свободен текст;

3.3 Концепция, сценарна и режисьорска експликация;

3.4 Сценарии за 3 (три) издания на предаването;

3.5 Мотивирано ценово предложение, включващо подробен проекто-бюджет (цена на закупуване), с данни за начина на формиране на себестойността на предаването и печалбата на продуцента;

3.6 Виждания за начина на реализация (техническа и творческа) и справка за необходими технически мощности за реализация;

3.7 Кратки творчески биографии на основния реализаторски екип на предаването – сценарист, режисьор, отговорен оператор, изпълнителен продуцент;

3.8 Виждания относно възможностите за спонсориране на предаването, писма за намерение за материална подкрепа от евентуални спонсори ( в случай, че такива са налице);

4. Срокът за подаване на проектните предложения е до 30 март 2018 г., включително. Всички лица, желаещи да участват и отговарящи на изискванията, следва да депозират в Деловодството на БНТ предложения по съответната позиция (в три еднообразни екземпляра) в запечатан непрозрачен плик с обозначени с наименование на участника – всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. включително.

5. Няма да бъдат разглеждани документи, които не са подадени в срок или са непълни. Представените предложения не подлежат на връщане на участниците.

6. Българската национална телевизия, съобразно представените предложения и ценови оферти, си запазва правото да проведе конкурса за подбор, като избере проекти, които предлагат най-добри условия и в най-голяма степен отговарят на програмните насоки на БНТ.

Коментари (2)

Публикувано в на 23 февруари 2018 г.